Click vào để tải bài giảng

lớp 6: https://drive.google.com/file/d/1SMT4RZaBf66T8z3ukyJM5mGXfu8XLqMc/view?usp=sharing

lớp 7:https://drive.google.com/file/d/1n2NzIAjKT7ZYW2ACrO-J-uVSxDOGske4/view?usp=sharing

lớp 8:https://drive.google.com/file/d/186DqNs5WIiB0jAq8C0sHuCj2v6DlA4XM/view?usp=sharing

lớp 9: https://drive.google.com/file/d/1x3T4NahTDc1Vs6fzdE6Hadk4jjzHdinU/view?usp=sharing