Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 11/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2006 về việc ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS); Công văn số 2399/BGDĐT-GDTrH ngày 03/6/2019 về việc xét tốt nghiệp THCS đối với học sinh đối tượng khuyết tật học hòa nhập; Công văn số 1461/BGDĐT-GDTrH ngày 08/4/2019 về việc xét tốt nghiệp học sinh mô hình trường học mới; Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 về việc ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục (CSGD) trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (có cấp THCS) tổ chức thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
Click vào để xem chi tiết: 831_HD_xet_TN_THCS_2022-2023