CLCK VÀO ĐỂ TẢI BÀI

TOÁN:https://drive.google.com/file/d/1oMJ6ywtVt9rvrzOLME98Q_3Ycp6aqa3-/view?usp=sharing

LÝ:https://drive.google.com/file/d/1IjMNotRS8PKa4yrUyGT8U_ISikmQDcaQ/view?usp=sharing

CN:https://drive.google.com/file/d/1K-92c6wL14tGmPyJK1kUtTvB_jd7BveC/view?usp=sharing