CLCK VÀO ĐỂ TẢI BÀI

TOÁN:https://drive.google.com/file/d/1DgkVfRCMP3TOxNU_o8M2nlFIH6g9LY05/view?usp=sharing

LÝ:https://drive.google.com/file/d/1LtCTEqZMI905KoDxbZCYnJ1gEkLvDB58/view?usp=sharing