1. Thông tin đến cha mẹ học sinh kết quả đăng ký thành công từ ngày 19/7/2020 đến hết ngày 21/7/2020 chỉ có giá trị thử nghiệm đúng như thông báo trên hệ thống; cha mẹ học sinh phải đăng ký chính thức theo thời gian đã quy định tại Công văn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020.
2. Rà soát và cập nhật thông tin hỗ trợ người dân trên địa bàn tại: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/huong-dan#page
3. Rà soát phân tuyến tuyển sinh theo đúng Kế hoạch tuyển sinh đã được công bố tại: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn/quy-dinh-tuyen-sinh.
Trân trọng