Nội dung bài học:

– Sông núi nước Nam

– Phò giá về kinh

b85b1b9c-6f74-4930-8e89-cf8a1919cb44