2 3

Nhà trường đã thông báo tới phụ huynh về những định hướng học tập để đáp ứng căn bản đổi mới chương trình dạy học theo chương trình mới, nhưng điều kiện cần và đủ để đảm bảo môi trường học tập tốt nhất dành cho học sinh khối 6 trước thềm năm học mới…..Click vào đường linh để xem tiếp: https://www.facebook.com/lythuongkiet.thcs.dd.hn