Click vào đường link để tải bài:

Lớp 8: https://drive.google.com/file/d/1pupR8ovwCskGLHZ0d3Gmb-S8MvjeF_LU/view?usp=sharing

Lớp 9: https://drive.google.com/file/d/1Ld5zTLRWIPNvTnjWCZtnpBqlW-3x4le5/view?usp=sharing