Tổ Toán – Lý 94fbbf5a-22f8-4913-bf19-50752dbc3998

Tổ Hoá Sinh Địa

207d17f2-bef1-403a-af1c-529f74de88b8

Tổ Văn Sử GDCD 7de3563e-f6ef-4d6e-b901-2ff0c99eb041

Tổ Văn Thể Mỹ72b5d1ef-fb86-4d58-b701-850a4affa7fd