CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI

ĐỀ: https://drive.google.com/file/d/1gY1nQtt4aFmG4GKprR7E4piIJGMEDI_O/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Cux8aZT1ZyDFX_rKAf7TQ7t3pITLdXCo/view?usp=sharing

ĐÁP ÁN:https://drive.google.com/file/d/134iR89d9I8rCBL3CvipweFWzQLtPhBLq/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/10LHq-PJD3yW7DTOhjgz7ld7Q_IGnRraL/view?usp=sharing