tap_0_hdsd-pino_giadinh

Tập 1: hướng dẫn cài đặt:

tap1_hd_cai-dat_solienlacdientu_giadinh

Tập 2: Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử cho gia đình:

tap2_hdsd_solienlacdientu_giadinh

Tập 3: Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử cho BGH:

tap3_tai-lieu-hdsd_solienlacdientu_nhatruong-bgh

Tập 4: Hướng dẫn sử dụng sổ liên lạc điện tử cho GVCN:

tap4_tai-lieu-hdsd_solienlacdientu_nhatruong_gvcn