• KHỐI 6:

– Môn Âm Nhạc: noi-dung-on-tap-thi-hk2-an6-2

– Môn Mỹ Thuật: phieu-ktr-hoc-ki-2-mi-thuat-6

– Môn Thể Dục: phieu-huong-dan-on-tap-va-kiem-tra-hoc-ky-ii-k6

  • KHỐI 7:

– Môn Âm Nhạc: noi-dung-on-tap-thi-hk-2-lop-7

– Môn Mỹ Thuật: phieu-ktra-hoc-ki-2-my-thuat7

– Môn Thể Dục: phieu-huong-dan-on-tap-va-kiem-tra-hoc-ky-ii-k7

– Môn Tin học: huong-dan-on-tap-hk2-mon-tin7

  • KHỐI 8:

– Môn Âm Nhạc: noi-dung-on-tap-thi-hk-2-lop-8-1

– Môn Mỹ Thuật: phieu-huong-dan-on-tap-va-kt-hkii-td-k8

– Môn Thể Dục: phieu-ktr-hoc-ki-2-mi-thuat-8