Giáo viên: Nguỵ Thị Thái – Nguyễn Thị Hiền

click vào để nghe bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=ln6iEAp_juo&t=156s