CLICK VÀO ĐỂ TẢI BÀI:

MÔN TOÁN:https://drive.google.com/file/d/16lh0vLgvMXqPGA_u6BR6psB3IMkHNkuG/view?usp=sharing

MÔN LÝ:https://drive.google.com/file/d/1Y8vmjRbgq_THKbJtYykf2mK63ZlGOtaS/view?usp=sharing

MÔN CN:https://drive.google.com/file/d/1i0hfel_1Funp7S1F5PpDORwkpGSD5VYd/view?usp=sharing

Môn Anh: https://drive.google.com/file/d/1WJH0LXdyuu40PCPMNtvIsrg_Nz-hhS4x/view?usp=sharing