Click vào để tải bài chữa:

Môn Toán:dap-an-toan-7-tuan-1-thang-3

Môn Văn:dap-an-phieu-bai-tap-mon-ngu-van-lop-7-tuan-5-phong-covid-19

Môn Anh: el-7-dap-an-bai-tap-on-tuan-5

Môn Lý:dap-an-ly-7-tuan-1-thang-3