* Đề nghị PHHS nhắc nhở con lên học đúng giờ và có sách vở ghi chép bài. GVCN sẽ thường xuyên kiểm tra và khi các con đi học trở lại. Trân trọng!

f3ef25a4-5455-40e8-aba8-9146b21dfa81 78722f48-e2a3-4256-8c02-07129415ed14