* Đề nghị PHHS nhắc nhở con lên học đúng giờ và có sách vở ghi chép bài. GVCN sẽ thường xuyên kiểm tra và khi các con đi học trở lại. Trân trọng!

14ed39eb-9dd9-46b1-affb-818807e5cf81 e4582522-bf37-46b9-8d2d-114c21ba9bbf