Đây hoạt động thườngniên nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thốngyêu nước, nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn, về ý nghĩa vinh dự khi trở thành một người đoàn viên ĐoànTNCS Hồ Chí Minh.

Xem thêm: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132674548461472&id=108588064203454