Ôn thi hsg môn GDCD.
Meeting ID: 690 816 523
Password: 980709