Nội dung bài học:

– Qua Đèo Ngang

– Bạn đến chơi nhà