Nội dung bài học:

– Một thứ quà của núi non: Cốm

– Mùa xuân của tôi

1ac18175-2150-4377-b3e6-da79d7c636c5