Nội dung bài học:

– Cô bé bán diêm

– Chiếc lá cuối cùng