CLICK VÀO ĐỂ XEM

LỚP 6A1:https://drive.google.com/file/d/1yq0wqfxkXpt1Ez9JhLn5TqlEVyOHr3_x/view?usp=sharing

LỚP 6A2:https://drive.google.com/file/d/1hfGljA3o5XqW6U6CVpim6Fg08L8itM59/view?usp=sharing

LỚP 6A3:https://drive.google.com/file/d/19pkcB7OmaQBLKa-CJdn658lfe7f0oMtM/view?usp=sharing

LỚP 6A4:https://drive.google.com/file/d/1CZc_UnwdY6A1cCKGuxvyVsfEY6GlegVW/view?usp=sharing

LỚP 6A5:https://docs.google.com/document/d/1y_CLEi_9YfMhldkdMQfpqY9PDSR1JnI61-jzOBbE4D4/edit?usp=sharing

LỚP 6A6:https://docs.google.com/document/d/1L9LS-7QO-p__gvyXz080MPOH7nZf4ge6uzITHpgFPpg/edit?usp=sharing