Giao viên: Lý Thị Hoài Thư

Click vào để nghe bài giảng: https://youtu.be/Xk2Z8j8l-U8