Nội dung bài học:

– Khi con tu hú

– Tức cảnh Pác Bó